Xây dựng tập đoàn tài chính - ngân hàng ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Xây dựng tập đoàn tài chính - ngân hàng ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trình bày một số nội dung như sau: Xây dựng tập đoàn tài chính - ngân hàng là một tất yếu trong phát triển nền kinh tế quốc dân; những định hướng cơ bản nhằm đẩy mạnh xây dựng tập đoàn tài chính - ngân hàng ở Việt Nam.