• Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 1 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 1 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 1: Giới thiệu về quản trị rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về quản trị rủi ro bao gồm: Mối nguy hiểm, khái niệm rủi ro, phân loại rủi ro, những tác động của mối nguy hiểm và rủi ro trong kinh doanh và trong cuộc sống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p fbu 30/04/2020 9 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 2 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 2 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 2: Những vấn đề cơ bản của quản trị rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản của quản trị rủi ro, quá trình quản trị rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p fbu 30/04/2020 9 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 3: Nhận dạng nguy hiểm & rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần của rủi ro, tác động chuỗi của nguyên nhân và hậu quả, nhận dạng mối nguy hiểm, các phương pháp nhận dạng rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p fbu 30/04/2020 11 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 7 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 7 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 7: Kiểm soát rủi ro" bao gồm các nội dung: Giới thiệu về rủi ro, nguyên nhân của tổn thất, giảm rủi ro, rủi ro lan truyền, bồi thường rủi ro, phối hợp rủi ro, công tác cứu hộ và phục hồi tổn thất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p fbu 30/04/2020 8 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 8 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 8 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 8: Quản trị rủi ro nguồn nhân lực" bao gồm các nội dung: Giới thiệu, mối nguy hiểm đối với nguồn nhân lực, thuyên chuyển lao động, đánh giá rủi ro nguồn nhân lực của một tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p fbu 30/04/2020 8 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 9 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 9 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 9: Tài trợ tổn thất" cung cấp cho người học các kiến thức: Tác động của bảo hiểm đối với giá trị vốn cổ phần, phân tích bảo hiểm trước tổn thất, bảo hiểm và chi phí vốn, ứng dụng kỹ thuật hoạch định ngân quỹ vốn trong QTRR.

   19 p fbu 30/04/2020 10 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 10 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 10 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 10: Tài trợ sau tổn thất" bao gồm: Các nguồn tài trợ sẵn có sau tổn thất, nguồn vốn bên ngoài, ảnh hưởng trong cơ cấu vốn tối ưu, chi phí giao dịch và tổn thất do gián đoạn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p fbu 30/04/2020 9 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 6 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 6 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 6: Rủi ro và độ thỏa dụng các khái niệm kinh tế và các nguyên tắc quyết định đơn giản" giúp người học hiểu nguồn gốc của các nguyên tắc quyết định, bảo hiểm và nguyên tắc kỳ vọng của độ thỏa dụng, thiết kế một hợp đồng bảo hiểm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p fbu 30/04/2020 7 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 4 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 4: Giới thiệu về đo lường rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự hiểu biết, nhận dạng và đo lường rủi ro, tính chi phí, kiểm soát rủi ro, đánh giá rủi ro, rủi ro trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p fbu 30/04/2020 7 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 5 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 5 - ThS. Võ Hữu Khánh

  Bài giảng "Quản trị rủi ro - Chương 5: Phương pháp đo lường rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan phương pháp đo lường rủi ro, các bài tập để người học có thể ôn tập các kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p fbu 30/04/2020 8 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   7 p fbu 31/12/2019 20 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 1

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 1

  Bài giảng "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 1: cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất kinh doanh, quy trình kinh doanh, hệ thống thông tin, hệ thống ERP trong doanh nghiệp, việc kiểm soát trong môi trường ERP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p fbu 31/12/2019 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số