Bài giảng Chiến lược thương hiệu: Chương 2 - Trường Đại học Thương mại

Chương 2 - Định vị thương hiệu và liên kết thương hiệu. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Tầm nhìn và giá trị cốt lõi của thương hiệu, định vị thương hiệu, liên kết thương hiệu.