Bài giảng điện tử học phần Quản lý nhà nước về thương mại: Chương 3 – ĐH Thương Mại

Chương 3 - Các nguyên tắc và phương pháp quản lý nhà nước về thương mại. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Các quy luật kinh tế và sự vận dụng trong quản lý nhà nước về thương mại, các nguyên tắc cơ bản của quản lý nhà nước về thương mại, các phương pháp quản lý nhà nước về thương mại.