Bài giảng Hành vi khách hàng - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của học phần

Chương 1 - Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu của học phần. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu về hành vi mua khách hàng, mối quan hệ giữa hành vi mua của các khách hàng với hoạt động marketing, đối tượng nội dung và phương pháp môn học.