Bài giảng Hành vi khách hàng - Chương 7: Khái quát hành vi mua của khách hàng tổ chức

Chương 7 - Khái quát hành vi mua của khách hàng tổ chức. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm khách hàng tổ chức, đặc điểm của thị trường tổ chức, quy trình quyết định mua của tổ chức, khái niệm hành vi mua của khách hàng tổ chức, đặc trưng hành vi mua của khách hàng tổ chức, các quan điểm về hành vi mua của khách hàng tổ chức.