Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kế toán có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 2 "Kế toán tiền và các khoản thu" thuộc bài giảng Kế toán tài chính sau đây. Nội dung bài giảng trình bày về kế toán tiền, kế toán các khoản phải thu, bản chất của tương đương tiền, tiền và tương đương tiền,...