Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Võ Minh Hùng (Lớp không chuyên)

Bài giảng trình bày các nội dung: Những vấn đề chung, vốn góp của chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các khoản điều chỉnh VCSH, các quỹ dự trữ, trình bày thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.