Bài giảng Kiểm toán đại cương: Chương 2 - Trần Phan Khánh Trang

Bài giảng Kiểm toán đại cương: Chương 2 Một số khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán trình bày về các dạng sai phạm, rủi ro kiểm toán, quy trình kiểm toán, cơ sở dẫn liệu,...cùng tìm hiểu bài giảng để hiểu sâu hơn về khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán.