Bài giảng Kiểm toán thực hành - Chương 5: Kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa tài sản cố định

Bài giảng trình bày những vấn đề chung về kế toán TSCĐ, kế toán tăng, giảm TSCĐ; kế toán hao mòn TSCĐ; kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ; kế toán chi phí XDCB dở dang và chi phí sửa chữa TSCĐ;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.