• Bài giảng Kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán là môn học trong khung chương trình đào tạo của ngành kế toán của trường Đại học Lâm nghiệp. Mục tiêu của môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các khái niệm chung trong kiểm toán, các phương pháp kiểm toán, quy trình kiểm toán, báo cáo kiểm toán và chuẩn mực kiểm toán.

   145 p fbu 28/08/2021 8 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 1 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 1 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương 1 - Tổng quan về kiểm toán. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm kiểm toán, đối tượng của kiểm toán, các loại kiểm toán, doanh nghiệp kiểm toán, chuẩn mực kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp.

   50 p fbu 30/06/2021 12 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.1 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.1 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương 2 - Các khái niệm trong kiểm toán. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Bằng chứng kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ, trọng yếu, rủi ro kiểm toán, gian lận và sai sót, hoạt động liên tục.

   27 p fbu 30/06/2021 12 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.2 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.2 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương 2.2 - Hệ thống kiểm soát nội bộ. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm kiểm soát nội bộ, các bộ phận hợp thành hệ thống kiểm soát nội bộ, trình tự nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ.

   15 p fbu 30/06/2021 12 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương này cho người học nắm bắt được những kiến thức về khái niệm trọng yếu trong kế toán. Những nội dung chính được trình bày gồm có: Khái niệm trọng yếu, các bước trong quá trình vận dụng khái niệm trọng yếu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   6 p fbu 30/06/2021 12 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.4 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.4 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương 2.4 - Rủi ro kiểm toán (VSA 400). Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm rủi ro kiểm toán, rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát, rủi ro phát hiện, mối quan hệ giữa các loại rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   7 p fbu 30/06/2021 12 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.5 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.5 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Chương này trang bị cho người học những kiến thức về gian lận và sai sót trong kiểm toán. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các khái niệm, phân biệt trách nhiệm kiểm toán viên - giám đốc, công việc của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p fbu 30/06/2021 11 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.6 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 2.6 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1) - Chương 2.6: Hoạt động liên tục. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về hoạt động liên tục, các dấu hiệu ảnh hưởng đến hoạt động liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p fbu 30/06/2021 10 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1) - Chương 3: Phương pháp kiểm toán. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phương pháp khoa học chung, các phương pháp kiểm toán cơ bản, kỹ thụât lấy mẫu kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p fbu 30/06/2021 12 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.1 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.1 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.1 - Lập kế hoạch kiểm toán. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Trình tự lập kế hoạch, hiểu biết về tình hình kinh doanh, trọng yếu trong kiểm toán, mức trọng yếu và ý kiến KTV, đánh giá rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p fbu 30/06/2021 11 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.2 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.2 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1) - Chương 4.2: Thực hiện kiểm toán. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về: Các loại thử nghiệm kiểm toán như thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   2 p fbu 30/06/2021 10 0

 • Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.3 - Th.S Nguyễn Văn Thịnh

  Bài giảng Kiểm toán (Phần 1): Chương 4.3 - Hoàn thành kiểm toán. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, các chuẩn mực liên quan, các yếu tố của báo cáo kiểm toán, các loại ý kiến, hồ sơ kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   24 p fbu 30/06/2021 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số