Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại: Chương 2 – ĐH Thương mại

Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại - Chương 2: Hoạt động kinh tế trong thương mại hàng hóa hàng hoá của doanh nghiệp thương mại. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại, cung ứng hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại.