Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - Chương 5: Cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán

Mục tiêu của Bài giảng Lý thuyết kiểm toán chương 5: Cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán là cung cấp những kiến thức về cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán từ đó thấy được sự ảnh hưởng của hai khái niệm này đến quá trình kiểm toán.