Bài giảng Marketing căn bản - Chiến lược giá

Bài giảng "Marketing căn bản - Chiến lược giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và tầm quan trọng của giá, những nhân tố ảnh hưởng đến định giá, quy trình định giá, điều chỉnh giá, phản ứng theo sự thay đổi giá. Mời các bạn cùng tham khảo.