Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Cao Minh Toàn

Nghiên cứu Marketing là quá trình thu thập và phân tích có hệ thống các thông tin (dữ liệu) về các vấn đề liên quan đến các hoạt động Marketing hàng hoá và dịch vụ. Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 Nghiên cứu Marketing do Cao Minh Toàn biên soạn sẽ giúp các bạn nắm các nội dung của về nghiên cứu Marketing.