Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Dương Thị Ngọc Liên

Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 3: Hành vi mua" giới thiệu tới người học các nội dung: Mô hình hành vi mua, các nhân tố ảnh hưởng lên hành vi mua, các loại hành vi mua, quá trình ra quyết định mua. Mời các bạn cùng tham khảo