Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - Trần Hồng Hải

Trọng tâm chương 7 Chiến lược sản phẩm (Product strategy) thuộc bài giảng Marketing căn bản nhằm mục tiêu trình bày tầm quan trọng của sản phẩm trong kinh doanh, chiến lược sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm và tiến trình phát triển sản phẩm mới.