Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - Trần Hồng Hải

Các nội dung chính trong chương 9 Chiến lược phân phối (Distribution strategy) thuộc bài giảng Marketing căn bản nhằm mục tiêu vai trò của phân phối trong marketing, khái niệm kênh phân phối, các kênh phân phối phổ biến, các quyết định khi thiết kế kênh phân phối.