Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 4.3 - ĐH Bách khoa Hà Nội

Cùng nắm kiến thức trong chương 4.3 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các hình thức phân phối dịch vụ, các quyết định về thời gian và địa điểm, vai trò của các nhà trung gian, phân phối dịch vụ trên thị trường quốc tế.