Bài giảng Marketing ngân hàng - Chương 5: Các quyết định về định giá của ngân hàng thương mại

Chương 5 - Các quyết định về định giá của ngân hàng thương mại. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các góc độ tiếp cận định giá của ngân hàng, các mục tiêu định giá các sản phẩm của NHTM, các quyết định định giá sản phẩm của NHTM, các biện pháp điều chỉnh giá, và các kiểu giá trong NHTM.