Bài giảng Marketing ngân hàng: Chuyên đề 5, 6 - Học viện Ngân hàng

Chuyên đề 5 và 6 trình bày về chiến lược sản phẩm và chiến lược định giá. Thông qua hai chuyên đề giúp người học hiểu rõ về sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng, hiểu rõ các nội dung trong chiến lược về sản phẩm - dịch vụ của ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.