Bài giảng Marketing ngân hàng - Chương 6: Các quyết định về phân phối của ngân hàng thương mại

Chương 6 - Các quyết định về phân phối của ngân hàng thương mại. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các kênh và quyết định phân phối dịch vụ, các quyết định phân phối và địa điểm cung ứng dịch vụ của ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.