Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 10 – Tổ chức và kế hoạch hóa hoạt động marketing trên thị trường quốc tế

Chương 10 – Tổ chức và kế hoạch hóa hoạt động marketing trên thị trường quốc tế. Chương này gồm có những nội dung chính sau đây: Tổ chức hoạt động marketing quốc tế, kế hoạch hóa hoạt động marketing quốc tế, kiểm soát hoạt động marketing quốc tế.