Bài giảng Marketing quốc tế:Chương 3 - Nghiên cứu và điều tra marketing quốc tế

Chương 3 - Nghiên cứu và điều tra marketing quốc tế. Chương này gồm có những nội dung chính sau đây: Khái luận về nghiên cứu marketing quốc tế, những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu marketing quốc tế, hệ thống và công nghệ thông tin trong marketing quốc tế.