Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 5 - Chiến lược marketing quốc tế

Chương 5 - Chiến lược marketing quốc tế. Chương này gồm có những nội dung chính sau đây: Phân tích cạnh tranh của công ty kinh doanh quốc tế, phân tích mục tiêu marketing quốc tế, các loại hình chiến lược marketing quốc tế, các phương thức xâm nhập thị trường quốc tế.