Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 6 - Quản trị marketing sản phẩm trên thị trường quốc tế

Chương 6 - Quản trị marketing sản phẩm trên thị trường quốc tế. Chương này gồm có những nội dung chính sau đây: Các vấn đề sản phẩm trên thị trường quốc tế; triển khai sản phẩm và sản phẩm mới cho thị trường quốc tế; quản trị tuyến (phổ) sản phẩm quốc tế; các vấn đề về dịch vụ, bắt chước làm giả sản phẩm.