Bài giảng Marketing quốc tế: Chương 9 – Quản trị marketing xúc tiến trên thị trường quốc tế

Chương 9 – Quản trị marketing xúc tiến trên thị trường quốc tế. Chương này gồm có những nội dung chính sau đây: Quá trình marketing xúc tiến quốc tế và các nhân tố ảnh hưởng, cấu trúc và quy trình phát triển marketing xúc tiến quốc tế, các quyết định marketing xúc tiến quốc tế.