Bài giảng Marketing thương mại - Chương 1: Bản chất của marketing thương mại - Đối tượng, nội dung nghiên cứu học phần

Chương 1 - Bản chất của marketing thương mại - Đối tượng, nội dung nghiên cứu học phần. Trong chương này người học tìm hiểu các nội dung cơ bản như: Một số khái niệm cơ bản, hệ thống và chức năng tác nghiệp của công ty thương mại, nội dung và phương pháp nghiên cứu học phần.