Bài giảng Marketing thương mại - Chương 4: Các quyết định quản trị định giá kinh doanh của công ty thương mại

Chương 4 - Các quyết định quản trị định giá kinh doanh của công ty thương mại. Trong chương này người học tìm hiểu các nội dung cơ bản như: Khái niệm và phương pháp tiếp cận cơ bản trong định giá kinh doanh của công ty thương mại, quy trình định giá kinh doanh của công ty thương mại, Công nghệ điều chỉnh giá kinh doanh.