Bài giảng Marketing thương mại - Chương 5: Các quyết định quản trị kênh marketing của công ty thương mại

Chương 5 - Các quyết định quản trị kênh marketing của công ty thương mại. Trong chương này người học tìm hiểu các nội dung cơ bản như: Cơ sở lý thuyết của kênh marketing trong kinh doanh thương mại, các quyết định tổ chức kênh phân phối, các quyết định quản trị kênh phân phối, quyết định chọn quy mô sức bán của doanh nghiệp thương mại.