Bài giảng Marketing thương mại - Chương 6: Các quyết định truyền thông marketing tích hợp của công ty thương mại

Chương 6 - Các quyết định truyền thông marketing tích hợp của công ty thương mại. Trong chương này người học tìm hiểu các nội dung cơ bản như: Khái quát lý thuyết truyền thông marketing, các quyết định truyền thông marketingxúc tiến thương mại của công ty thương mại.