Bài giảng Marketing thương mại - Chương 8: Công nghệ marketing bán hàng trong thương mại bán buôn

Chương 8 - Công nghệ marketing bán hàng trong thương mại bán buôn. Trong chương này người học tìm hiểu các nội dung cơ bản như: Hệ công nghệ marketing của doanh nghiệp thương mại bán buôn, các công nghệ bán hàng trong thương mại bán buôn, hiệp thương thương mại và hợp đồng mua bán trong thương mại bán buôn.