Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 7 - ThS. Dư Thị Chung

Chương này giúp học viên: Hiểu được các khái niệm về xử lý dữ liệu, phân biệt các phương pháp xử lý dữ liệu, biết được quy trình xử lý dữ liệu bằng SPSS, giải thích được ý nghĩa kết quả nghiên cứu.