Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 8 - ThS. Dư Thị Chung

Mục tiêu chương 8 giúp sinh viên: Hiểu được bản chất và các khái niệm giả thuyết nghiên cứu, biết các bước kiểm định giả thuyết, hiểu được các loại kiểm định giả thuyết, thực hiện các kiểm định thống kê cơ bản bằng SPSS.