Bài giảng Nghiệp vụ thương mại (TS. Nguyễn Hoài Anh) - Chương 1: Tổng quan về kinh doanh thương mại

Nội dung chương 1 gồm: Khái niệm và các đặc trưng của kinh doanh thương mại, mục đích, vai trò, chức năng và nhiệm vụ, doanh nghiệp thương mại Các hình thức kinh doanh thương mại, hợp đồng thương mại, nội dung các nghiệp vụ thương mại. Mời các bạn tham khảo!