Bài giảng Nghiệp vụ thương mại (TS. Nguyễn Hoài Anh) - Chương 2: Tổ chức bộ máy của các doanh nghiệp thương mại

Nội dung chương 2 giúp các bạn hiểu hơn về vai trò và nội dung của tổ chức doanh nghiệp thương mại, nguyên tắc và yêu cầu của tổ chức doanh nghiệp thương mại, mô hình tổ chức của doanh nghiệp thương mại, phân bố mạng lưới của doanh nghiệp thương mại.