Bài giảng Nghiệp vụ thương mại (TS. Nguyễn Hoài Anh) - Chương 3: Thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại

Thị trường là một phạm trù kinh tế khách quan, gắn bó chặt chẽ với khái niệm phân công lao động xã hội. Ở đâu và khi nào có phân công lao động xã hội và sản xuất hàng hóa thì ở đó và khi ấy có thị trường. Mời các bạn tham khảo nội dung chương 3 bài giảng nghiệp vụ thương mại.