Bài giảng Nghiệp vụ thương mại (TS. Nguyễn Hoài Anh) - Chương 5: Dự trữ hàng hóa ở doanh nghiệp thương mại

Bài giảng Nghiệp vụ thương mại TS. Nguyễn Hoài Anh chương 5 dự trữ hàng hóa ở doanh nghiệp thương mại, nội dung chương 5 gồm có: khái niệm chức năng của dự trữ, phân loại dự trữ, các yêu cầu đối với quản trị dự trữ và một số giải pháp cải tiến quản trị dự trữ. Mời các bạn tham khảo!