Bài giảng Phân tích tài chính (2016): Bài 17 - Nguyễn Xuân Thành

Bài 17 - Cơ cấu vốn. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm về cơ cấu vốn, đòn bẩy tài chính, lá chắn thuế của nợ vay, chi phí vốn chủ sở hữu, chi phí vốn bình quân trọng số; ảnh hưởng của cơ cấu vốn (và của việc thay đổi cơ cấu vốn) tới giá trị doanh nghiệp, chi phí vốn và chi phí vốn chủ sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo.