Bài giảng Phí sử dụng - Jay K. Rosengard

Mục đích của phí sử dụng; các loại phí sử dụng; công cụ thuế tương đương; cơ cấu phí sử dụng;... là những nội dung chính được trình bày trong "Bài giảng Phí sử dụng" do Jay K. Rosengard biên soạn. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.