Bài giảng Quản lý rủi ro tín dụng: Chương 4 - Hiệp hội ngân hàng ASEAN

Mục tiêu của chương 4 Kiểm soát và quản lý rủi ro công nghệ thông tin nằm trong bài giảng quản lý rủi ro tín dụng nhằm trình bày về tăng cường kiểm soát hoạt động, tác động của SOX, công nghệ đòn bẩy cho việc tuân thủ IAS 39, những tiến bộ về kiểm soát của viện kiểm toán nội bộ.