Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 6 - Th.S Huỳnh Hạnh Phúc

Chương 6 "Huấn luyện về kỹ năng bán hàng". Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trưng bày sản phẩm, kỹ năng thăm dò, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng báo giá, kỹ năng xử lý phản đối, kỹ năng kết thúc bán hàng