Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc

Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Bài 5 Bán hàng và quản trị bán hàng nhằm trình bày về vai trò và đặc điểm bán hàng trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, nghiệp vụ cơ bản của hoạt động bán hàng ở doanh nghiệp thương mại quản trị bán hàng ở doanh nghiệp thương mại.