Bài giảng Quản trị kinh doanh thương mại: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thừa Lộc

Trong chương 6 Dịch vụ khách hàng ở doanh nghiệp thương mại nằm trong bài giảng quản trị kinh doanh thương mại nhằm trình bày về khái niệm và vai trò của dịch vụ khách hàng ở doanh nghiệp thương mại, các loại dịch vụ khách hàng ở doanh nghiệp thương mại, tổ chức và phương hướng phát triển dịch vụ khách hàng ở doanh nghiệp thương mại.