Bài giảng Quản trị marketing: Chương 1 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Chương 1 của bài giảng Quản trị marketing giới thiệu những nội dung tổng quan về quản trị marketing như: Khái niệm marketing; định nghĩa quản trị marketing; quá trình quản trị marketing; các quan điểm quản trị marketing; một số khái niệm cốt lõi trong marketing; tầm quan trọng, vai trò và nhiệm vụ của quản trị marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.