Bài giảng Thương mại di động: Chương 2

Bài giảng Thương mại di động: Chương 2 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Các mạng truyền thông không dây, các phần mềm điều khiển của thiết bị di động, các phần cứng của thương mại di động, các dịch vụ cơ bản của thiết bị di động,...