Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc

Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 do ThS. Nguyễn Thị Trần Lộc biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ý nghĩa và vai trò của TMĐT trong tổ chức, kiến trúc của 1 hệ TMĐT, các thành phần trong 1 hệ TMĐT, ứng dụng của TMĐT trong các qui trình và chức năng nghiệp vụ của 1 tổ chức,...