Bài học về quản lý tín dụng đen cho Việt Nam từ kinh nghiệm của Trung Quốc

Bài nghiên cứu này làm rõ những kinh nghiệm quản lý tín dụng đen của Trung Quốc để rút ra bài học phù hợp cho Việt Nam nhằm đối phó với những bất cập mà hoạt động này gây ra cho xã hội và nền kinh tế.