Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu bao gồm số liệu từ báo cáo tài chính của 22 NHTM tại Việt Nam giai đoạn 2005-2016.