Đề xuất khung phân tích cho loại đề tài mở rộng tín dụng sản xuất tại ngân hàng thương mại

Bài viết này thảo luận một cách tiếp cận khác trong dạng đề tài "mở rộng tín dụng sản xuất tại ngân hàng thương mại", tập trung phân tích những hạn chế trong năng lực cấp tín dụng của ngân hàng qua đó đề xuất các giải pháp để mở rộng tín dụng sản xuất.